Al meer dan 10 jaar ervaring.
Home › Kind & jeugd

Kinderergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken problemen ondervinden in de zelfredzaamheid, het spel of schoolse activiteiten. Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de thuissituatie en op school. Activiteiten die problemen opleveren en voor het kind en ouders belangrijk zijn, zullen door de ergotherapeut op een zo praktisch mogelijke manier worden aangepakt.

Een ergotherapiebehandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het adviseren van ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van het kind. Ook wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn.

 

 

Typ10

 

TYP10 is een onwijs leuke methode om blind typen aan te leren, geschikt voor ieder kind vanaf 9 jaar (of eerder als met de hand schrijven lastig is).

In tien lessen leert het kind spelenderwijs en zonder tijdsdruk de basisvaardigheden van blind typen, inclusief online module die een jaar geldig blijft. Om het typen zo goed mogelijk aan te leren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt o.a. gewerkt met kleuren, figuren, verhaaltjes, spellen en invuloefeningen.

TYP10 is ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. In kleine groepen van maximaal 5 kinderen wordt de TYP10 aangeboden, om ieder kind voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. De TYP10 wordt aangeboden door Ergotherapiepraktijk Ten Boom, door een gecertificeerde ergotherapeut.

Het slagingspercentage van de TYP10 ligt op 92%

In Giesbeek starten we op dinsdag 9 april 2019 in het Kulturhus ‘de Brede Blik’. In Silvolde starten we op woensdag 10 april 2019 in de Lichtenberg. Mogelijk start er ook nog een groep in Doetinchem. De lessen worden buiten schooltijd gegeven. Kosten bedragen €200 euro, inclusief examen.

Voor meer informatie kunt u bellen; 0624546445 of mailen info@ergotherapieptb.nl

 

Werkwijze

Uw vraag vormt het uitgangspunt van de ergotherapie. We beginnen dan ook met het samen bespreken van de problemen die u en uw kind tegenkomen en hoe belangrijk deze zijn.

Een observatie en/of test kan duidelijk maken wat de ernst en eventueel de oorzaak van het probleem in het handelen is. Op basis hiervan bepalen we doelstellingen. Hierna volgt een periode van behandelen door training en begeleiding.
Instructie en advisering (bijvoorbeeld over hulpmiddelen) van u en andere betrokkenen maken een belangrijk onderdeel uit van de ergotherapie.

De therapie kan individueel gegeven worden, maar kan ook gericht zijn op het hele gezin. De behandelingen vinden plaats in de ergotherapiepraktijk of waar nodig in de thuissituatie of op school. Behandelingen aan huis en op school hebben als meerwaarde dat het handelings-
vermogen in de reeële, dagelijkse situatie wordt bekeken en geoefend, waarbij ook de overige gezinsleden, klas of leekracht betrokken kunnen worden.

Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij het kind, het gezin, het schoolsysteem en de klas.

 

Jungle Memory werkgeheugentraining
Herkent u uw kind in onderstaande kenmerken? Dan biedt Jungle Memory werkgeheugentraining de uitkomst! 
Het werkgeheugen helpt uw kind goed presteren op school en in dagelijkse activiteiten. 

 

Moeite met concentreren
Start moeilijk met een taak en/of is als laatse klaar 
Vraagt vaak: "Wat moest ik ook al weer doen?"
Zit veel te dromen
Raakt snel afgeleid

Het werkgeheugen is te trainen! Werkgeheugentraining heeft invloed op het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij taal als rekenen. 

Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma voor kinderen vanaf 7 jaar, waarbij het kind gedurende 8 weken, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig zijn/haar werkgeheugen traint.
De Jungle Memroy coach begeleid u en uw kind een per week tijdens de werkgeheugentraining. Jungle Memory kan gecombineerd worden met aanvullende ergotherapie behandeling. Ergotherapie en werkgeheugentraining wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Sensorische informatieverwerking

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden.

De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen, de oren, de reuk en smaak, de tastzin. Heel belangrijk zijn echter ook onze zgn. “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen binnenkomt komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren.

Een voorbeeld: als je het stoplicht op groen ziet springen stap je weer op de fiets om door te rijden; je gaat naar de wc als je voelt dat je een volle blaas hebt. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de activatie en alertheid.

 

School AMPS

De school AMPS (Assessment of Motor and Process Skills voor in school) is een observatie methode die alleen kan worden afgenomen door gecertificeerde ergotherapeuten, Marcha heeft deze aantekening.

De Schoolamps meet de kwaliteit van de schoolse vaardigheden van een kind.

Naast het verwerven van kennis zijn er een drietal handelingsgebieden die mede verantwoordelijk zijn om uw kind met succes de groepen van het onderwijs te kunnen doorlopen.

1. Ten eerste: het uiten van wat geleerd is, de zogenaamde expressie van het geleerde. Dit komt tot uiting door schrijven, werken met een computer, knippen, plakken ed.
2. De zelfzorg en mobiliteit zoals het handen wassen, zich verplaatsen in de klas om een velletje papier te halen ed.
3. Het meedoen aan de dagelijkse gewoonten en routines van de klas en uw kind. Hierbij moet u denken aan het uitvegen van een bord, het opruimen van de eigen bureaulade, op tijd opdrachten inleveren enz.

Het verwerven van kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de leerkracht. Het aandachtsgebied van de ergotherapeut Marcha is gericht op die taken, op die condities of die omstandigheden die het functioneren van uw kind verhinderen of belemmeren en die tot uiting komen op de bovengenoemde drie handelingsgebieden.

De inzet van een ergotherapeut dient een meerwaarde te hebben voor het met succes kunnen doorlopen van het schoolprogramma, Marcha kan u hierover graag te woord. Voor meer gerichte informatie over deze observatiemethode verwijzen wij u naar ergo-amps.nl/school-amps/

 

Ergotherapiepraktijk ten Boom © 2019